คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง

"การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

ที่ประกอบกิจการการนำเข้า และส่งออก"


วัน เสาร์ ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 - 17.00

ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

กรอกใบสมัคร »

เนื้อหาการอบรม
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบกิจการการนำเข้า และส่งออก
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ประกอบธุรกิจนำเข้า และส่งออก
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ที่ประกอบกิจการนำเข้า และส่งออก
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และรับรองบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชี
หลักสูตรนี้จะสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 12.30 ชั่วโมง (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรหัสหลักสูตร)
  • ผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านบัญชี 3.30 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 9 ชั่วโมง (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรหัสหลักสูตร)
วิทยากร

อาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อาจารย์ ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

วันเวลา และสถานที่ในการจัดอบรม
วันเสาร์ ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงานโดย อาจารย์ นภา นาคแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
09.00 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ "สรุปประเด็นความแตกต่างที่สำคัญ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน กับ หลักเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจการนำเข้า และส่งออก และการเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี"
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ "การทดสอบรายการบัญชี ตามคู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามคำสั่งที่ ท.ป. 122/2545 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 194/2555 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็น และการรายงานต่องบการเงิน และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากร"
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการคำนวณเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการนำเข้า และส่งออก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง"
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -16.30 น. การบรรยายหัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการนำเข้า และส่งออก และข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติ"
วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการนำเข้า และส่งออก"
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า และส่งออก และข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติ" (ต่อ)
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการคำนวณเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตารา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ) และภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่นำเข้า และส่งออก"
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -17.00 น. การบรรยายหัวข้อ "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่นำเข้า และส่งออก" และข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติ
ค่าธรรมเนียมในการอบรม
  ชำระเงินก่อนวันที่ 19 พ.ค. 60 ชำระเงินหลังวันที่ 19 พ.ค. 60
ค่าธรรมเนียม ราคาท่านละ 1,800 บาท 2,300 บาท
วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมคลิก
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ eservice.christian.ac.th/pro_ta_smes/register.php
3. สนใจติดต่อได้ที่
  • คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • อาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพาณิชย์ และคุณจอมชนา นพคุณ
  • โทรศัพท์ 0-3422-9480-7 ต่อ 2224, 2225, 2245
  • โทรสาร 0-3438-8557

ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าลงทะเบียน
วิธีการโอนเงินไปบัญชี
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยคริสเตียน"
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ดอนยายหอม
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-05-2839-7

กรุณาสำรองที่นั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับแบบตอบรับการอบรมก่อนทำการโอนเงิน

ภายหลังจากได้รับการตอบรับสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อและส่งสำเนาการโอนเงิน
- กรุณาส่งใบ Pay in โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ไปที่คณะสหวิทยาการ
- หมายเลขโทรสาร : 0-3438-8557 หรือ
- E-mail : abm@christian.ac.th, napa994@gmail.com

การตอบรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะฯ ได้รับใบ Pay in แล้วเท่านั้น

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ขอให้ท่านแจ้งการยกเลิกการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม 7 วัน กล่าวคือ วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
แผนที่ และการเดินทาง
map-siam
รถประจำทางสาย 11, 16, 29, 34, 36, 50, 54, 79, 93, 113
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ทางออกช่องที่ 1 ฝั่งโรงแรมเอเชีย เดินมาทางสะพานหัวช้าง มหาวิทยาลัยอยู่ขวามือ
ทางเรือ เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง